byparken er blevet indviet

Stakroge fik lørdag den 29. april 2017 indviet Byparken, så området med lejrplads og shelter nu kan benyttes.

Der var åbent hus i Aktivitetshuset og det sidste træ blev plantet i byparken.

Mange af byens borgere overværede indvielsen, hvor formanden for Aktivitetshuset, Henning Nyholm bød velkommen og takkede alle de frivillige, der har været med til at omdanne den tidligere skole til byens Aktivitetshus og har fyldt det med liv.

Der var en særlig velkomst til borgmester, Lars Krarup, der havde taget turen til Stakroge for at indvie byparken.

Henning Nyholm rettede en tak til Herning Kommune, der havde støttet projektet med midler fra borgersamarbejdspuljen og takkede de mange ildsjæle, der har stillet deres arbejdskraft til rådighed og stadigvæk gør det.

– Det er et skulderklap til de mange ildsjæle og det frivillige arbejde, at borgmesteren kommer her og bakker op om arrangementet, pointerede Henning Nyholm.

Lars Krarup takkede for invitationen til at komme til Herning Kommunes absolutte sydspids. Der er relativ mange kilometer til Herning, men det er indtrykket, at det blot ansporer borgerne til at gøre en ekstra indsats. Han roste i sin tale det store arbejde, der er lagt i projektet og takkede borgerne for indsatsen.

– Projektet her i dag er endnu et lysende eksempel på den iværksætter-ånd og den stærke drivkraft, der trives på Herning-egnen. Det er nærmest en del af vor DNA. Og godt for det. I vores del af landet kommer tingene sjældent af sig selv. Vi er vant til at skulle yde en indsats, arbejde hårdt og målrettet, for at nå de mål, vi gerne vil. Det handler også om, at kommunen som institution ikke skal løse alt. Frivillige kræfter kan gøre en kæmpe forskel, når tingene skal løses i et nærområde, for eksempel.

Lars Krarup var imponeret over alt det, som var blevet sat i gang og realiseret omkring det, der engang var skole. Han bemærkede, at han ikke blot skulle plante et træ, men plante borgmester bøgen, hvilket han var beæret over.

Det var første gang i de 16 år, han havde været borgmester, at der var noget, der var blevet opkaldt efter hans virke.

Blomsterpigen Cecilie Nyholm overrakte en flot buket til borgmesteren, der bagefter blev vist rundt i byparken og i Aktivitetshuset.

Lars Krarup var især meget imponeret over besøget i Stakroge Fotoklubs lokaler, hvor der er ophængt nogle af de fotos, der anvendes på klubbens udstillinger.

Der var mødt omkring 80 borgere op til plantningen af borgmester bøgen og endnu flere benyttede dagen til at se området og Aktivitetshusets lokaler.

Legepladsen og legeområdet sikres

Aktivitetshuset i Stakroge har netop fået tilsagn om en andel af Herning Kommunes borgersamarbejdspulje, så byens legeplads og det grønne område kan børnesikres og gøres mere anvendeligt for borgerne. Kommunen har et samlet budget på 160.000 kr. i samarbejdspuljen og i år er der fokus på lege- og aktivitetsarealer.
Aktivitetshuset er blevet tilgodeset med 9.000 kr. som indgår i et samlede projekt på knap 19.000 kr. Tilskuddet anvendes hovedsageligt til materialer og projektet udføres af aktivitetshusets frivillige hjælpere i samarbejde med husets pedel og gartner.
Aktivitetshuset fik sidste år et lignende beløb, som kom til at virke som en katalysator for anlæggelsen af byparken, hvor der blev anlagt en spændende lejrplads med en shelter og anlagt stier og plantet lunde med ca. 300 træer.
Området bliver benyttet af de lokale beboere og lette campister.
Nogle af kommunens børneinstitutioner og skoler benytter aktivitetshuset og natur- og legeområdet til koloni nogle uger hver sommer.
De frivillige begynder på projektet i løbet af de næste uger og man forventer at være helt færdige i løbet af april måned, så området bliver klar til de mange sommeraktiviteter.

AKTIVITETSHUSET BLEV NAVNGIVET

Den selvejende institution Stakroge Skole holdt den 9. marts den årlige generalforsamling, som blev afholdt i Stakroge Fotoklubs lokale i Aktivitetshuset.
Der var mødt 23 borgere op til generalforsamlingen, hvor de tilfredse brugere var med til at gøre en ellers formel generalforsamling til en festaften, hvor der var en god stemning.
Generalforsamlingen var enig om, at institutionen fremover i det daglige blot skal benævnes Aktivitetshuset, da det er meget betegnende for husets funktion i Stakroge.
Formanden, Henning Nyholm sagde sådan i beretningen.
Årsberetning.
År 2016 blev også et aktivt år i aktivitetshuset.
Inde er multirummet ved siden af køkkenet blevet totalt istandsat med nye vægge samt nyt loft gulv og el , det var en meget sej omgang der blev brugt rigtig mange timer, men det er blevet et meget flot resultat og brugerne er glade for de nye lokaler.
Der er også skiftet nogle varmerør og radiator så nu mangler der kun en ¼ tilbage så er vi færdige med at udskifte og forny det hele. Der er installeret et nyt pillefyr, så kan vi gå fremtiden i møde med sindsro på dette område.
Aulaen er blevet vandskuret og malet, det har pyntet og der er ved at blive lagt sidste hånd på opdeling af omklædningsrummet, så der bliver plads til en garderobe ved toilettet. Med tiden skal toilettet udvides og gøres handicapvenligt, ligesom planen er med resten af huset – der skal jo være plads og adgang for alle. Der er allerede lavet en handicaprampe ved idrætssalen, så der er adgang til bog caféen og toiletterne for kørestolsbrugere.
Motionsrum er det nye der er kommet i gang i Aktivitetshuset og det er endda kommet rigtig godt i gang i og der er nu 20 – 30 brugere. Lokalet samt gangen er blevet nymalet og der er kommet en del udstyr som er blevet foræret til huset og alt bliver brugt flittig. Det er så meningen at brugerne fremover selv skal stå for vedligeholdelse og rengøring af lokalet, så det er blevet rigtig flot.
Den tidligere sløjdsal bliver til et nyt værksted, som byens borgere kan benytte. Der bliver mulighed for at arbejde med både træ og jern og det er et godt lokale til f. eks. en malerskole.
Ude er der også sket en del. Byparken er blevet indrettet med lunde og nye træer af vores rigtig dygtige gartner. Der er anlagt stier, som på sigt kan anvendes til motionssti med div. udendørs motionsredskaber. Der er også blevet plads til bålplads og en shelter, som der gerne skal komme flere af, da der er tilladelse til at opføre fire. Legepladsen vil man forsøge at trimme og der kommer måske nye legeredskaber, da den bliver brugt rigtig meget.
Vi har fået lavet ny indkørsel til vores pilletank, da den gamle var lidt for blød.
Vi har også fået en ny flagstang og flag, som vi vil prøve at bruge på de div. flagdage.
Vi kan oplyse at vi har fået en hjemmeside der hedde Aktivstakroge.dk, den er ikke helt færdig, men allerede nu, kan man benytte den.
Man må sige at 2016 har været et godt år for aktivitetshuset, der er lagt mange timer her i huset, men nye tiltag kommer nok til at foregå i et mere roligt tempo.
Til sidst vil jeg på hele bestyrelsens vegne sige mange tak for hjælpen. Det har været dejligt med opbakningen til aktivitetshuset og ingen nævnt ingen glemt.
Der skal også lyde en tak for gaver og sponsorater som vi tager imod med glæde.
Kasserer, Peter Arreborg fremlagde regnskabet, der viste, at der havde været et forbrug på ca. 80.000 kr. af kassebeholdningen for at gennemføre de mange opgaver. Energibesparelserne bevirkede, at der allerede var sparet mange penge, så der også i de fremtidige budgetter bliver plads til at fortsætte renoveringen, men dog i et roligere tempo.
Kassebeholdningen er på ca. 63.000 kr. hvilket også er på det niveau, der er nødvendigt for at drive institutionen.
Generalforsamlingen sagde tak til Morten Stier Sørensen, der har siddet i bestyrelsen. Han og familien er flyttet fra Stakroge, så hans plads i bestyrelsen blev overtaget af Mathilde Sørensen. Finn dè Fries Nielsen blev suppleant.
Den gode stemning på generalforsamlingen gav en god dialog med de fremmødte og nogle nye borgere meldte sig under fanen og tilbød hjælp til at istandsætte og vedligeholde de mange cykler og mooncars, som Aktivitetshuset råder over.
Pedel, Kim Andreasen orienterede om de nye shelters og om nøgleordningen.
Flere af de fremmødte bemærkede de gode resultater, der var opnået og der var anerkendelse til bestyrelsen og de mange ildsjæle, der har gjort en indsats for Aktivitetshuset.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henning Nyholm som formand, Kim Andreasen er næstformand og Peter Arreborg, kasserer. Mathilde Sørensen, Jens Kauffmann, Knud Tang og Erling Bach er øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Byens motionslokale er kommet godt i gang.

René Arreborg instruerer nogle af de fremmødte.

Der sker hele tiden nye ting i Aktivitetshuset.
Her er et godt tilbud til dig!
Det nye motionslokale er kommet godt igang. Der er blevet sponseret en del udstyr og skolens ildsjæle har malet lokalet.
Nu er der mere end 20 brugere, der er gået i gang med at motionere og har overtaget lokalet og ansvar for, at udstyret er brugbar og i orden. Man kan træne gratis mod at tage del i at rengøre og vedligeholde lokalet. Kommer der opgaver med at vedligeholde udstyret, må brugerne stå sammen og dele udgifterne.
Liset Daniel Egsgaard fra LE fysioterapi og instruktør Renè Arreborg, deltog i et intro arrangement den 31.januar. Nu er brugerne blevet klædt på til træningen og senest er der kommet et løbebånd, som brugerne har købt i fællesskab.
De der træner, får adgang til motionslokalet med en nøglebrik, som udleveres af skolens pedel, Kim Andreasen, eller formanden, Henning Nyholm.