STAKROGE SKOLES HISTORIE

Stakroge skole blev opført af Sdr. Omme sogneråd og taget i brug i 1948. Den del at Stakroge, hvor skolen er beliggende, var dengang en del af Sdr. Omme sogn, som da lå i Vejle amt.

Skolen afløste den gamle og meget lille skole på Borgergade 45, der senere blev slagterforretning.

Kommuneskellet og skolegrænsen gik midt i Stationsvej og gennem Stakroge mejeri. Mod Sdr. Omme var skolegrænsen ved Skærsigvej og Tolvalenvej. Mod øst gik grænsen øst for Herningvej og ved Højgårdsvej.

Det store skoledistrikt gjorde, at Stakroge skole i perioder havde over 110 elever.

Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Aaskov Kommune dannet ved sammenlægning af Assing, Skarrild og Sdr. Felding sogne og blev en del af Ringkøbing Amt.

Der var en heftig debat om Stakroges tilhørsforhold og det endte med, at Stakroge by samlet kom med i den nye Aaskov Kommune. Kommunegrænsen kom til at gå lige rundt om byen mod øst og syd. Derved blev skoledistriktet reduceret til kun at omfatte Stakroge by, da beboerne i Ilderhede og på Sandetvej forblev i Sdr. Felding skoledistrikt.

Hurtigt faldt elevtallet og i takt med det faldende indbyggertal kom der hver år efterhånden kun få nye elever til de nye klasser, som blev reduceret og der blev indført sammenlæsning for flere årgange. De lokale borgere kæmpede for at skolen skulle overleve, men en næsten enigt Aaskov kommunalbestyrelse besluttede i 1989, at skolen skulle lukkes. Reglerne for at lukke skoler var netop blevet ændret af folketinget, så en siddende kommunalbestyrelse nu kunne gennemføre lukningen, til trods for, at borgerne netop ved en afstemning havde stemt for at bevare skolen.

Det gav anledning til meget utilfredshed fra borgernes side og det bevirkede, at de politikere, der havde stemt for skolelukningen ikke ønskede at møde borgerne i Stakroge.

Den daværende borgmester, Jacob E Jacobsen, kommunaldirektør Bo Royen og kommunalbestyrelsesmedlem Carl Otto Daniel fra Stakroge kom til at udgøre et forhandlingsudvalg, der endte med at få en god dialog med byens borgere om skolebygningens fremtid. Formanden for skolenævnet ved Stakroge Skole, Jørgen Jensen, var talerør for beboerne. Han samlede en lokal forhandlingsgruppe, der vandt så meget respekt, at dens forslag blev vedtaget af kommunens forhandlere og af kommunalbestyrelsen.

Der blev i enighed aftalt at borgerne kunne overtage skolen kvit og frit fra den 1. september 1990. Bygningen måtte ikke benyttes til friskole og skulle stilles frit til rådighed for borgerne, på samme måde som de kommunale skoler. I tilfælde af, af borgerne ønskede at afhænde skolen igen, skulle den tilbydes kommunen. Hvis kommunen i stedet gav tilladelse til salg, skulle provenuet tilgå kommunen.

Det blev samtidigt aftalt, at kommunen, som sælger, hvert år skulle yde et tilskud på 120.000 kr. som pristalreguleres.

De aftalte betingelser blev alle indskrevet i skødet og tinglyst, så de er gældende til enhver tid.

Stakroge skole var byens samlingssted og i mange år havde Aaskov Ungdomsskole aften aktiviteter i nogle af lokalerne. De lokale benyttede især sløjdsalen, hvor der f. eks. var billedskæring. Gymnastiksalen blev flittigt benyttet til gymnastik og badminton, lige som den årlige dilettantforestilling og fastelavnsfest blev afholdt i gymnastiksalen. Alle de lokale møder og valghandlinger foregik også på skolen.

Da skolen lukkede som folkeskole i 1989, blev det borgernes hus. Nogle af aktiviteterne var dog allerede blevet flyttet til Beboerhuset, der var blevet opført og blev taget i brug i oktober 1987.

Nogle lokale forældre tog initiativ til at oprette en integreret børneinstitution i bygningen. Institutionen Stakroge Gl. Skole åbnede i 1999 og virkede som egnens børneinstitution indtil den 1. august 2012, hvor Herning Kommune flyttede børnene til institutionerne i Sdr. Felding.

Stakroge Fotoklub og Stakroge Ungdomsklub Fristedet havde i en periode klublokale på skolen. Kort tid efter skolens lukning startede nogle forældre børnetræf for børn fra 3 års alderen og indtil konfirmations alderen. Både ungdomsklubben og børnetræffet var populært blandt de unge og begge klubber samlede flere gange i ugen op mod 20 børn og unge. Kombinationen med børneinstitution og klubarbejdet blev dog aldrig en succes, så klubberne lukkede eller flyttede efter en periode.

Da børneinstitutionen lukkede og bygningen på det nærmeste stod tom, tog nogle af Stakroges ildsjæle i 2015 over og forhindrede, at skolen blev afhændet. Den siddende bestyrelse havde annonceret skolen til salg, men havde ikke sikret, at generalforsamlingen forinden havde godkendt dette.

Det gav anledning til, at der blev sammensat en ny bestyrelse, som lavede en handlingsplan for at drive institutionen videre og åbne adgangen for borgerne, sådan som det oprindeligt var påtænkt.

I den periode, hvor der var børneinstitution, var der meget begrænsede muligheder for andre, at bruge faciliteterne. Men nu blev skolen åbnet.

Bestyrelsen og mange af de lokale ildsjæle gik i gang med at klargøre bygningen og det udendørs areal og efter blot to års indsats, er den tidligere skole nu kommet til at fungere som byens aktivitetshus.

Borgerne i Stakroge besluttede på skolens generalforsamling i marts 2017, at den tidligere skole fremover benævnes Aktivitetshuset. På aktivstakroge.dk, kan man se aktivitetshusets hjemmeside med de vigtigste oplysninger om huset.